Informasjon til elever, foresatte og foreldre ved Nadderud videregående skole

Sist endret: 29.05.2020 13:05

Til elever, foresatte og foreldre ved Nadderud videregående skole.

Som et resultat av myndighetenes ny retningslinjer for smittevernstiltak blir det undervisning på skolen fra og med onsdag 03.06.2020. Fra da av følger man den ordinære timeplanen og romplan, mens på tirsdag 02.06 er det bare vg1 som er på skolen. Myndighetene har lovet en ny smittevernsveieleder i løpet av fredag 29.05. Vi formidler innholdet herfra i løpet av tirsdag. Det vi med sikkerhet vet er at god håndhygiene, samt å holde seg hjemme hvis man er syk fremdeles er svært viktig.

Grupper med elever fra flere skoler om har Fremmedspråk nivå 3 fortsetter med digital opplæring.

Ta med dere matpakke. Kantinen er stengt. Matpakken fortæres på klasserommet. Elever som er på spesialrom spiser i kantinen.

Skulle elever eller ansatte få påvist smitte er det kommuneoverlegen som bestemmer hvem som skal testes og eventuelt i karantene. Vi må da være forberedt på at skolen kan bli helt stengt eller delvis stengt på nytt.

Til foresatte spesielt: Hvis det er behov for spesielle tilrettelegginger for enkeltelever ber vi om at dere tar kontakt med oss. Vi ber dere også om å være nøye på å følge opp at elever med symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme. Skulle elevene få symptomer i løpet av skoledagen blir de isolerte. Elevene skal ikke ta offentlig transport i slike tilfeller og må hentes hvis de ikke kan ta seg hjem for egen maskin. Se ellers revidert smittevernveileder:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Ved symptomer skal eleven eller foresatte kontakte Bærum kommunes koronatelefon (67505999) eller fastlege/legevakt for å for få svar på om man skal testes. For mer informasjon fra kommunen se:

https://www.baerum.kommune.no/korona/

 

Publisering av karakterer.

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet anbefaler at standpunktkarakterer settes så sent som mulig i skoleåret, men fristen for fastsetting og publisering av standpunktkarakterer i vg3 må settes slik at det sikrer skolens mulighet til forsvarlig saksbehandling med tanke på eventuelle klager (hurtigklagefristen).

Vi planlegger å publisere standpunktkarakterer for vg3 fredag 12.06 og standpunktkarakterer/halvårsvurdering med karakter for vg1/vg2 mandag 22.06.

Det vil bli sendt et eget skriv til alle elever med informasjon om klageadgang, frister og skjema så snart fristene er endelig fastsatt.

Muntlig og muntligpraktisk eksamen er avlyst våren 2020. Avgangselever vil få godkjent vitnemål med standpunktkarakterer.

Avslutning for vg 3 elever

Som tidligere meddelt blir det ingen tradisjonell avslutning med alle elever og foreldre i skolens aula. Vi arbeider imidlertid med alternative måter å markere avslutningen på. Vi ønsker primært en markering der vi kan møtes fysisk. Etter at myndighetene endret sine råd har skoleeier nå åpnet opp for kontrollerte klassevise avslutninger. Det er vi svært glade for.

Heldagsprøver og vurdering for læring

Etter at det ble kjent at skriftlig eksamen blir avlyst våren 2020 har vi fått flere spørsmål om tidspunktene for heldagsprøvene. Etter en grundig vurdering basert på innspill fra elever og ansatte har vi konkludert med at vi følger den opprinnelige tidsplanen for heldagsprøver. Begrunnelsen for dette er:

 • Lærere og elever ønsker å ha muligheten til individuell oppfølging og vurdering etter heldagsprøvene.
 • Ved å ha et tidsvindu etter heldagsprøvene gir det oss større mulighet til å sikre at alle elevene får standpunktkarakter og dermed vitnemål.
 • Planlegging og organisering av heldagsprøvene er et svært omfattende arbeid. For å unngå misforståelser og usikkerhet kreves det stor grad av nøyaktighet, kvalitetssikring og mye informasjon. Med de begrensninger situasjonen gir, vurderer vi risikoen som høy for at vi ikke klarer å sikre dette.

Heldagsprøvene setter ikke punktum for lærernes vurderingsarbeid og elevenes læring. Elevene skal ha mulighet til å vise kompetanse fram til standpunktkarakteren settes i juni. Heldagsprøvene inngår i lærernes helhetlige vurderingsarbeid og standpunktkarakteren skal som før settes på et bredt grunnlag.

Noen praktiske retningslinjer:

 • Opplæringen organiseres i all hovedsak på tre måter.
  • Digital opplæring der lærere og elever er logget på samtidig i henhold til timeplanen. Gi beskjed til lærer/kontaktlærer hvis du ikke får logget deg på og ta kontakt med IT (se under).
  • Elevene arbeider med oppgaver o.l. som sendes elektronisk til lærer.
  • I samråd med faglærer arbeider elevene med oppgaver o.l. som ikke leveres inn.
 • Elever som har behov for teknisk support kan henvende seg til IT på telefonnummer 67108796 i tidsrommet 0900 – 1500 mandag – fredag. Har man behov for å komme til skolen for å få hjelp må dette avtales konkret på forhånd.
 • Skolens sentralbord (67108770) er betjent i tidsrommet 0900 – 1500 mandag – fredag.
 • Skolen er fysisk åpen i tidsrommet 0900 – 1500 mandag – fredag. Har elever behov for å hente bøker kan det gjøres i dette tidsrommet.
 • For kontakt med rådgiver ber vi om at de kontaktes på epost:
 • Trinnleder vg1 – Bård Weider, Trinnleder vg2 - Astrid Lysne, Trinnleder vg3 - Kristin Tangen

 

 

Koronaviruset påvirker også driften i skolehelsetjenesten.

 • Helsesykepleierne på alle skoler er inntil videre omdisponert til andre oppgaver i kommunen.
 • Planlagte oppgaver, aktiviteter og avtaler er foreløpig utsatt.
 • Har du spørsmål, eller du trenger råd og veiledning, ta kontakt på tlf.: 415 16 819   

For mer informasjon:

Fra Utdanningsdirektoratet og skoleeier (Viken fylkeskommune)

Utdanningsdirektoratet har bestemt at fravær fom 13.03 ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Skoleeier har bestemt at skolene likevel skal følge opp og holde oversikt over elevenes tilstedeværelse. For å ivareta begge hensyn brukes fraværskode R når elever ikke deltar i opplæringen. Dette fraværet kommer ikke på vitnemålet og har bare den funksjon at vi kan følge opp elever som ikke deltar i opplæringen.

Utdanningsdirektoratet har bedt skolene om at lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunktkarakter. For å sikre at lærerne har nok vurderingsgrunnlag er det svært viktig at elevene deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Vi henstiller alle om å kontakte oss på telefon eller epost fremfor å møte opp personlig.

Send oss gjerne spørsmål eller gi oss tilbakemelding på epost: post@nadderud.vgs.no 

Med vennlig hilsen

Thomas Leirset, rektor