Fraværsregler ved Nadderud vgs

Fra høsten 2016 er det innført en fraværsgrense i den videregående skolen.

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.


Alt elevfravær føres i Skolearena og vil stå på vitnemålet

 • Det skal leveres melding på alt fravær.
 • Kontaktlærer skal straks ha beskjed hvis du blir syk.  Benytt It's learning, epost eller sms.
 • Er du borte fra prøver og prosjektfremføringer, skal faglærer alltid ha beskjed.
 • Du har selv ansvaret for å kontrollere at det fraværet som er ført er korrekt. Eventuelle feilføringer meldes umiddelbart til den faglærer som har ført fraværet.
 • Du må selv endre timefravær til heldagsfravær når du har vært borte hele dager.
 • Stort fravær er ikke forenelig med god orden og heller ikke med gode resultater.
 • Foreldre blir kontaktet etter ca 2 ganger udokumentert fravær.

Les mer om fraværsreglelverket på Utdanningsdirektoratets nettsider

Når elever er forhindret i å delta i opplæringen.

Det følger av ordensreglementets §5 at elever som er forhindret fra å delta i opplæringen skal gi skolen beskjed om dette. Dette kan gjøres både skriftlig og muntlig. For dagsfravær eller mer anbefaler vi at man gjør dette skriftlig. Ordinært varsles kontaktlærer.

Det finnes ingen permisjonsordning for elever i videregående opplæring i ordets rette forstand. Elever eller foresatte kan imidlertid søke om å få fraværet unntatt fraværsgrensen (timer og dagsfravær) pga. dokumentert sykdom, representasjon på nasjonalt/internasjonalt nivå, velferdsgrunner o.l. Søknad med dokumentasjon sendes til kontaktlærer. Det samme gjelder inntil 10 dagers fravær (dagsfravær) som kan søkes fjernet fra vitnemålet. Elever eller foresatte søker skolens ledelse mot slutten av opplæringsåret (for 2017/2018 er fristen 16.05.2018).

Vedlegg:

Søknad om fjerning av fravær på vitnemålet (skolens ledelse)

Søknad om å få fraværet unntatt fraværsgrensen (kontaktlærer)

Melding om at man er forhindret fra å delta i opplæringen (kontaktlærer)

Unntak - fratrekk av fravær

Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, religiøse høytider m.m. (jf. Forskrift for opplæringslova § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttende ledd). Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag.

Les mer om fratrekk av fravær her.